Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống liên kết các sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến vùng duyên hải Bắc bộ

QUY CHẾ

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG LIÊN KẾT CÁC SÀN GIAO DỊCH CÔNG NGHỆ

VÀ THIẾT BỊ TRỰC TUYẾN VÙNG DHBB

(Ban hành kèm theo Quyết định số    / QĐ- BQLHTLK ngày     tháng   năm 2018)

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1: Hệ thống liên kết các sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến vùng duyên hải Bắc bộ (DHBB)

Hệ thống liên kết các sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến và thiết bị trực tuyến vùng duyên hải Bắc bộ tại địa chỉ http://connect5.vn  (sau đây gọi là Hệ thống liên kết) là sản phẩm của Dự án khoa học và công nghệ: “Xây dựng hệ thống liên kết các sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến vùng duyên hải Bắc bộ nhằm thúc đẩy thị trường công nghệ tại Việt Nam” thuộc chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 do Bộ Khoa học và công nghệ giao cho Sàn giao dịch Công nghệ và Thiết bị Hải Phòng là tổ chức chủ trì quản lý dự án. Hệ thống liên kết bao gồm Sàn trung tâm trực tiếp kết nối dữ liệu với các sàn thành viên là 5 sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến của 5 địa phương vùng DHBB bao gồm: Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến Hải Phòng (tại địa chỉ www.hatex.vn), Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến tỉnh Quảng Ninh (tại địa chỉ www.techmartquangninh.vn); Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến Nam Định (tại địa chỉ www…..); Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến tỉnh Thái Bình (tại địa chỉ www…..); Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến tỉnh Ninh Bình (tại địa chỉ www.nbtex.vn).

Hệ thống liên kết sử dụng công nghệ thông tin và công nghệ mạng để truy cập đến máy chủ và liên kết cơ sở dữ liệu thông tin công nghệ chào bán- tìm mua trên các máy chủ của các sàn giao dịch công nghệ và thiết bi trực tuyến tham gia vào hệ thống. Hệ thống liên kết được xây dựng nhằm hỗ trợ tối đa cho người dùng khi truy cập vào sàn trung tâm có thể tìm kiếm công nghệ chào bán- tìm mua nhằm phục vụ nhu cầu mua bán, chuyển giao các công nghệ, thiết bị trên cả 5 sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến của các địa phương trong Vùng, đồng thời còn gợi ý để người dùng lựa chọn được sản phẩm công nghệ- thiết bị phù hợp nhất dựa theo địa điểm mà người dùng cần tìm mua. Hệ thống liên kết giúp các sàn địa phương chia sẻ nguồn lực thông tin công nghệ nhằm hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động của các sàn giao dịch công nghệ địa phương.

Thành viên tham gia Hệ thống liên kết là các đơn vị quản lý các sàn giao dịch công nghệ của các địa phương vùng DHBB tại: Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình. Các tổ chức thành viên tham gia Hệ thống liên kết trên nguyên tắc tự nguyện, và phải đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện tham gia vào hệ thống. Thành viên tham gia hệ thống được hưởng quyền lợi và thực hiện trách nhiệm theo quy định của Quy chế.

Người dùng (bao gồm người bán, người mua hoặc cả hai) là người truy cập vào Sàn trung tâm để tìm kiếm các sản phẩm chào bán, tìm mua tại mọi thời điểm, địa điểm. Người dùng phải thực hiện đầy đủ các quy định trong Quy chế này.

Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tham gia giao dịch trên Hệ thống liên kết thuộc lĩnh vực khoa học- công nghệ và thiết bị và phải được phép kinh doanh, lưu hành và không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật. Hóa hóa- dịch vụ trên hệ thống thuộc dữ liệu chào bán, tìm mua của các sàn địa phương.

Hệ thống liên kết chỉ là kênh kết nối, liên kết đến các sàn giao dịch công nghệ địa phương, vì vậy không diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán trực tiếp hóa hóa- dịch vụ ngay trên hệ thống. Khi người dùng tìm được các sản phẩm phù hợp, Hệ thống sẽ tự động kết nối và chuyển đến các sàn thành viên, hoạt động giao dịch mua- bán sẽ diễn ra trên các sàn thành viên và theo quy định của các sàn thành viên.

Thông tin và nguồn tài nguyên của Hệ thống liên kết thuộc về các tổ chức thành viên sở hữu chúng. Các thông tin trên các Sàn địa phương là thông tin chính xác, đầy đủ và đúng sự thật. Người dùng chỉ có thể sử dụng thông tin và nguồn tài nguyên đó khi được phép của chủ sở hữu. Việc sử dụng phần mềm trên mạng phải tuân thủ các quy định và chính sách liên quan về quyền sở hữu trí tuệ.

Tên miền connect 5.vn là tên miền của Hệ thống liên kết các sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến vùng DHBB, thuộc chủ thể đăng ký là sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Hải Phòng, được bảo hộ theo quy định của pháp luật

Tên tiếng Việt: Hệ thống liên kết các sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến vùng Duyên hải Bắc bộ.

Tên tiếng Anh:

Tên viết tắt: CONNECT 5+

Logo: 

Website: connect5.vn

Trụ sở: Sàn giao dịch Công nghệ và Thiết bị Hải Phòng- Số 1, Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Điện thoai: 0225.3757101, Fax: 0225.3757110

Email: connect5@gmail.com; Website: connect5.vn

Hệ thống liên kết các sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến vùng DHBB phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về thương mại điện tử và chuyển giao công nghệ

Điều 2: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:

Quy chế quy định về công tác quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống liên kết các SGDCN và thiết bị trực tuyến vùng DHBB.

Quy chế này áp dụng bắt buộc đối với tất cả các tổ chức thành viên tham gia hệ thống, Ban quản lý, các cá nhân thuộc các tổ chức thành viên tham gia quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống liên kết và người dùng tham gia trên Hệ thống liên kết.

Tất cả các nội dung trong Bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Các tổ chức thành viên và/hoặc người dùng khi tham gia vào Hệ thống liên kết phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và những nội dung trong Quy chế này.

Điều 3: Cơ sở pháp lý

- Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

- Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử;

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Thông tư số 47/2014/TT-BTC ngày 5 tháng 12 năm 2014 về quản lý website thương mại điện tử;

- Quyết định 2075/QĐ-TTG ngày 8 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học công nghệ đến năm 2020;

- Quyết định số 1514/QĐ-BKHCN ngày 12 tháng 6 năm 2017 về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Điều 4: Từ viết tắt và khái niệm:

Trong quy chế này, các từ, ngữ được hiểu như sau:

- Hạ tầng công nghệ thông tin: là các trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ cho các hoạt động liên quan đến việc vận hành, quản lý Hệ thống liên kết các sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến vùng DHBB, bao gồm mạng viễn thông, mạng internet, mạng máy tính, cơ sở dữ liệu, hệ thống máy chủ, firewall,…

- An toàn thông tin: là hành động ngăn cản, phòng ngừa sự sử dụng, truy cập, tiết lộ, chia sẻ, phát tán, ghi lại hoặt phá hủy thông tin chưa có sự cho phép.

- Thông tin công nghệ: là thông tin về những vấn đề liên quan đến việc thúc đẩy đổi mới và chuyển giao công nghệ, được sử dụng trực tiếp để tạo ra sản phẩm, dịch vụ. Thông tin công nghệ bao gồm các tin tức, dữ liệu, dữ kiện, số liệu về khía cạnh kỹ thuật, kinh tế, nhân lực, tổ chức, quy trình sản xuất, dịch vụ kỹ thuật liên quan.

- CSDL thông tin công nghệ- thiết bị: Là hệ thống CSDL lưu trữ thông tin, đặc điểm về các công nghệ-- thiết bị chào bán, tìm mua và các thông tin liên quan tới đơn vị cung cấp các công nghệ thiết bịdữ liệu, dữ kiện, số liệu, tin tức được tạo ra trong hoạt động của các thành viên tham gia, người mua, thông tin do ban quản trị các sàn giao dịch.

- Liên kết dữ liệu: là quá trình thu thập, lưu trữ, liên kết các cơ sở dữ liệu để đảm bảo người dùng có thể tìm kiếm, khai thác thông tin công nghệ của các sàn thành viên.

- Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến: là sàn giao dịch thương mại điện tử chuyên về công nghệ- thiết bị, cho phép các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký là thành viên tham gia Sàn tiến hành mua- bán máy móc, thiết bị, dây chuyền, công nghệ. Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến tại các địa phương do cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý và vận hành.

- Sàn trung tâm: Là sàn thương mại điện tử, đóng vài trò là sàn đầu mối, liên kết, kết nối trực tiếp với các sàn thành viên, cung cấp cho người dùng các thông tin công nghệ- thiết bị chào bán- tìm mua phù hợp từ các sàn thành viên.

- Sàn thành viên: Là sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến của các địa phương hoạt động độc lập, tự chủ, được kết nối với sàn trung tâm để chia sẻ, tiếp nhận dữ liệu.

- Tên miền connect5.vn là tên miền của Hệ thống liên kết các sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến vùng DHBB, thuộc chủ thể đăng ký là sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Hải Phòng, được bảo hộ theo quy định của pháp luật.

 

Chương II: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Điều 5: Chức năng:

Hệ thống liên kết có chức năng tập hợp, kết nối các sàn giao dịch công nghệ và thiết bị của các địa phương vùng DHBB nhằm phát triển thị trường công nghệ.

Điều 6: Nhiệm vụ:

 1. Liên kết các sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến vùng DHBB trên nền tảng công nghệ thông tin và mạng internet nhằm phục vụ nhu cầu mua- bán, trao đổi và chuyển giao công nghệ thiết bị của người dùng.
 2. Chia sẻ, trao đổi dữ liệu thông tin công nghệ- thiết bị chào bán- tìm mua, Hợp tác triển khai các hoạt động kết nối cung cầu công nghệ trong Vùng.
 3. Hội nghị, hội thảo, Đào tạo, nâng cao kiến thức và kỹ năng quản lý vận hành sàn hiệu quả
 4. Quảng bá, giới thiệu và phát triển các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, môi giới và chuyển giao công nghệ của các sàn địa phương.

Điều 7: Nguyên tắc hoạt động:

Các thành viên tham gia Hệ thống liên kết hoạt động theo các nguyên tắc dưới đây:

1. Tự nguyện: Các tổ chức thành viên đáp ứng đủ điều kiện tham gia Hệ thống liên kết trên tinh thần tự nguyện;

2. Cam kết:  Các tổ chức thành viên phải cam kết tuân thủ các nguyên tắc hoạt động của Hệ thống liên kết, gắn bó trách nhiệm trong các hoạt động của hệ thống bằng cách ký vào bản cam kết tham gia và thực hiện quy chế về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống liên kết và tham gia các kế hoạch hoạt động chung của cả hệ thống. Các tổ chức thành viên phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ- CP về thương mại điện tử và Thông tư số 47/2014/TT-BTC về quản lý website thương mại điện tử và các quy chuẩn, tiêu chuẩn, qui định kỹ thuật về công nghệ thông tin.

3. Tham gia và Sở hữu: Đề cao sự tham gia và tính sở hữu của thành viên trong tất cả các hoạt động của Hệ thống liên kết.

4. Tự chủ: Các tổ chức thành viên tham gia Hệ thống liên kết hoạt động tự chủ về tài chính và nguồn lực, tự chủ trong xây dựng quan hệ với các đối tác; xây dựng và triển khai kế hoạch riêng của từng tổ chức tại các địa phương.

5. Thông tin cởi mở và kịp thời: Các thành viên sẵn sàng chia sẻ thông tin về các hoạt động của mình hoặc mình biết có liên quan đến thị trường công nghệ.

6. Cùng chia sẻ lợi ích và rủi ro: cùng tham gia đóng góp và tổ chức các hoạt động liên kết dựa trên năng lực, thế mạnh của mình và cùng chịu trách nhiệm, chia sẻ các khó khăn, rủi ro và đề xuất các giải pháp giải quyết cho các hoạt động của Hệ thống liên kết.

7. Bình đẳng và Dân chủ: Các tổ chức thành viên đều có quyền đề đạt ý kiến, đưa ra các sáng kiến của mình và phải thực sự tôn trọng ý kiến và văn hóa của các tổ chức thành viên khác. Các tổ chức thành viên đều có cơ hội ngang nhau, bình đẳng về quyền, nghĩa vụ trong các hoạt động của mạng lưới;

8. Hợp tác triển khai các hoạt động, dịch vụ tư vấn, môi giới và chuyển giao công nghệ: Khi có yêu cầu hợp tác triển khai các hoạt động, dịch vụ tư vấn, môi giới và chuyển giao công nghệ của các tổ chức thành viên trong Hệ thống liên kết, nếu điều kiện cho phép, các thành viên được yêu cầu có trách nhiệm tham gia hỗ trợ, hợp tác.

9. An toàn thông tin: Các tổ chức thành viên tham gia hệ thống phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật và hành chính cần thiết để bảo đảm an ninh mạng và an toàn thông tin trên mạng.

10. Trao đổi thông tin: Nguồn thông tin trên hệ thống thuộc về tổ chức thành viên, các tổ chức thành viên tham gia hệ thống không được chia sẻ hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ 3 nào. Việc đẩy/nhận dữ liệu phải được sự cho phép giữa các tổ chức thành viên.

11.  Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin: Các tổ chức thành viên đảm bảo kết nối liên thông liên tục giữa các Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến giữa các địa phương với Hệ thống liên kết. Các hệ thống hạ tầng cần tuân thủ các qui định về kết nối với các hạ tầng của hệ thống và các nền tảng tích hợp, qua đó đảm bảo tính thống nhất của cả hệ thống, ngay cả trong trường hợp khi các hệ thống thành phần thay đổi do nhu cầu thực tế.

Điều 8: Cơ cấu tổ chức của Hệ thống:

Bao gồm:

Ban quản lý: Thực hiện chức năng quản lý và điều hành các hoạt động của toàn bộ hệ thống

Sàn Trung tâm: Thực hiện chức năng kết nối các sàn thành viên trong toàn hệ thống.

Sàn thành viên: 5 sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến của 5 địa phương trong Vùng DHBB

Điều 9: Nội dung hoạt động:

- Các tổ chức thành viên tham gia Hệ thống liên kết hoàn toàn chủ động triển khai các công việc quản lý và vận hành các SGDCN theo kế hoạch của từng địa phương.

- Các tổ chức thành viên trong hệ thống cùng trao đổi, chia sẻ thông tin và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các SGDCN trực tuyến trong cùng hệ thống, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến vùng duyên hải Bắc bộ. Cụ thể:

+ Hợp tác, liên kết tham gia trên Hệ thống liên kết. Theo đó, khi người dùng tìm kiếm các thông tin cần mua- bán trên hệ thống sẽ được kết nối trực tiếp đến nguồn dữ liệu từ các sàn địa phương. Hệ thống đóng vai trò là công cụ tìm kiếm, kết nối dữ liệu đến các sàn địa phương, các sàn địa phương đóng vai trò là điểm đến liên kết với các nhà cung cấp. Hệ thống giúp cho việc liên kết được thực hiện trên một quy mô lớn, với số lượng các công nghệ/ thiết bị chào bán, tìm mua thuộc nhiều danh mục lĩnh vực ngành hàng khác nhau.

+ Trao đổi, chia sẻ, nhận dữ liệu từ Hệ thống liên kết về các thành viên và ngược lại. Hệ thống liên kết có nhiệm vụ thu thập dữ liệu thông tin chào bán, tìm mua, nhà cung cấp, chuyên gia tư vấn từ các sàn địa phương làm CSDL chung của hệ thống. Khi người dùng có nhu cầu tìm kiếm sản phẩm sẽ tìm thấy trên Hệ thống liên kết và kết nối trực tiếp về các sàn địa phương. Các sàn địa phương có thể lấy dữ liệu từ hệ thống hoặc các sàn thành viên khác về làm dữ liệu của sàn mình giúp tiết kiệm chi phí trong việc thu thập, biên tập và cập nhật CSDL, đồng thời đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ của dữ liệu trong toàn hệ thống.

+ Tổ chức các hội nghị, hội thảo, lớp đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng quản lý vận hành sàn hiệu quả.

+ Quảng bá, giới thiệu và phát triển các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, môi giới và chuyển giao công nghệ của các sàn địa phương thông qua các sự kiện, website, tài liệu,...

+ Triển khai các hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ: Khi có yêu cầu hợp tác triển khai hoặc chia sẻ cơ hội triển khai các hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ của các thành viên tham gia hệ thống, nếu điều kiện cho phép, các thành viên được yêu cầu có trách nhiệm tham gia hỗ trợ, hợp tác triển khai nhiệm vụ. Việc hợp tác triển khai trên tinh thần tự nguyện, các bên liên quan tự thỏa thuận các điều kiện hợp tác.

Chương III: BAN QUẢN LÝ- CƠ QUAN QUẢN LÝ- TỔ CHỨC THÀNH  VIÊN

Điều 10: Ban quản lý

Số lượng, thành phần:

Ban quản lý Hệ thống liên kết bao gồm đại diện lãnh đạo, quản lý của các tổ chức thành viên tham gia hệ thống được giao phụ trách quản lý các hoạt động tham gia hệ thống. Mỗi tổ chức thành viên sẽ có 01 người tham gia vào Ban quản lý hệ thống với tư cách là thành viên Ban quản lý. Cơ quan quản lý được giao quản lý và triển khai Hệ thống liên kết sẽ có 02 người tham gia vào ban quản lý, trong đó có 01 người là trưởng ban, 01 người là thư ký.

Vai trò, trách nhiệm của Ban quản lý

o Đảm bảo các quyết định của hệ thống phản ánh được nhu cầu và nguyện vọng của các tổ chức thành viên;

o Kết nối, huy động sự tham gia và sức mạnh của các thành viên để thực hiện chiến lược hoạt động của hệ thống;

o Tổ chức việc xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm cho hệ thống;

o Tổ chức các hoạt động gây quỹ cho hoạt động của hệ thống;

o Tổ chức các hoạt động vận động chính sách chung của hệ thống;

o Phê chuẩn các thỏa thuận hợp tác của hệ thống với các tổ chức khác;

o Giám sát, đánh giá các hoạt động của hệ thống;

o Phê chuẩn các báo cáo hoạt động, hàng năm của hệ thống.

Tiêu chí tham gia Ban quản lý

o Đại diện quản lý, lãnh đạo của các tổ chức thành viên tham gia hệ thống;

o Có kinh nghiệm quản lý, điều hành và có uy tín cá nhân trong lĩnh vực sàn giao dịch công nghệ và thị trường công nghệ;

o Cam kết thực hiện đầy đủ các vai trò trách nhiệm của Ban quản lý vì mục tiêu phát triển của hệ thống;

o BQL được thành lập theo quyết định

Phương thức làm việc của Ban quản lý

o Trao đổi thông tin chủ yếu qua email, điện thoại;

o Họp định kỳ 6 tháng 1 lần;

o Họp đột xuất trong trường hợp cần thiết.

Điều 11: Cơ quan quản lý

Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Hải Phòng là cơ quan thực hiện chức năng triển khai và quản lý Hệ thống liên kết. Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Hải Phòng giữ vai trò điều hành mô hình, được trao quyền quản lý, tổ chức thực hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình vận hành mô hình theo định hướng chung của hệ thống, sự đồng thuận của các thành viên tham gia mô hình và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của mô hình; Điều hành việc chia sẻ, trao đổi dữ liệu giữa các tổ chức thành viên tham gia hệ thống; Đầu mối trong việc tổ chức các chương trình đào tạo, chuyển giao bí quyết vận hành, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Chịu trách nhiệm xây dựng, tổ chức kế hoạch thực hiện các hoạt động mang tính chất liên vùng. Cụ thể như sau:

- Vận hành, quản lý sàn trung tâm hoạt động an toàn, thông suốt và hiệu quả;

- Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ về kinh nghiệm, giải pháp nghiệp vụ trong hoạt động chuyên môn của các tổ chức trong hệ thống;

- Theo dõi, giám sát và đánh giá quá trình thực hiện các nhiệm vụ, dịch vụ phát sinh trên hệ thống chung;

- Thường xuyên có những cuộc thăm dò, khảo sát ý kiến của người dùng và các thành viên để có những điều chỉnh phù hợp với nhu cầu và xu hướng phát triển;

- Tổ chức hợp tác, giúp đỡ, hỗ trợ các thành viên trong việc tra cứu, tìm kiếm thông tin, triển khai các dịch vụ thông tin khi có yêu cầu;

- Quản lý tài sản và kinh phí hoạt động theo các qui định hiện hành của pháp luật.

Điều 12: Tổ chức thành viên

Về nguyên tắc, các thành viên của Hệ thống liên kết bao gồm các tổ chức trung gian của thị trường công nghệ là các sàn giao dịch công nghệ và thiết bị của các địa phương.

Danh sách các thành viên của Hệ thống liên kết bao gồm 5 tổ chức thanh viên là 05 đơn vị quản lý và vận hành sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến vùng DHBB, bao gồm:

1. Đơn vị quản lý sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến Hải Phòng: Sàn giao dịch Công nghệ và Thiết bị Hải Phòng: Ngoài trách nhiệm được giao là cơ quan quản lý, Sàn giao dịch Công nghệ và Thiết bị Hải Phòng còn tham gia với vai trò là tổ chức thành viên của hệ thống.

2. Đơn vị quản lý sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến tỉnh Quảng Ninh: Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh (Nay là Trung tâm Ứng dụng và Thống kê Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh)

3. Đơn vị quản lý sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến tỉnh Nam Định: Trung tâm Thông tin và thống kê Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định

4. Đơn vị quản lý sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến tỉnh Thái Bình: Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình (Nay là Trung tâm Ứng dụng, Thông tin khoa học công nghệ và Đo lường thử nghiệm tỉnh thái Bình)

5. Đơn vị quản lý sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến tỉnh Ninh Bình: Trung tâm Thông tin và thống kê Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình (Nay là Trung tâm Ứng dụng Thông tin Khoa học công nghệ và Đo lường thử nghiệm tỉnh Ninh Bình)

Chương IV: ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG CHO HỆ THỐNG LIÊN KẾT

Điều 13: Đảm bảo nhân lực

Ban quản trị Hệ thống liên kết

Ban quản trị Hệ thống liên kết (sau đây gọi là Ban quản trị) là một bộ phận do cơ quan quản lý thành lập nên để thực hiện chức năng giúp cơ quan quản lý vận hành, đảm bảo hoạt động cho Hệ thống liên kết.

Quy mô và tổ chức của Ban quản trị Hệ thống liên kết do Ban quản lý Hệ thống liên kết quyết định căn cứ trên tình hình thực tế.

Ban quản trị hệ thống bao gồm có trưởng ban và các thành viên, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Chế độ làm việc của Ban quản trị do thủ trưởng cơ quan quản lý quyết định.

Nhân lực quản trị kỹ thuật

Bộ phận quản trị kỹ thuật của Hệ thống liên kết bao gồm các cán bộ công nghệ thông tin có đủ năng lực chuyên môn để quản trị kỹ thuật Hệ thống liên kết, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm hoặc thuê đơn vị bên ngoài thực hiện.

Đào tạo nguồn nhân lực

Ban quản trị, cán bộ kỹ thuật và các cán bộ quản lý, vận hành sàn giao dịch công nghệ của các địa phương hàng năm được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực đảm nhiệm để bảo đảm phục vụ cho hoạt động của Hệ thống liên kết.

Điều 14: Đảm bảo kinh phí

Kinh phí duy trì hoạt động và phát triển của Hệ thống liên kết.

1. Trong thời gian triển khai Dự án, kinh phí duy trì hoạt động và phát triển Hệ thống liên kết được bảo đảm từ các nguồn:

a) Ngân sách nhà nước từ nguồn Dự án:

- Kinh phí chi cho duy trì hoạt động chung của Hệ thống liên kết gồm: Chi phí đầu tư, duy trì hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ hệ thống (thuê chỗ đặt máy chủ và các thiết bị an ninh, an toàn, chi phí sửa chữa, bảo trì, bảo hành thiết bị, chi thù lao cho các thành viên ban quản trị và cán bộ kỹ thuật, các chi phí phục vụ hoạt động liên quan gồm: văn phòng phẩm, liên lạc giữa các thành viên, tổ chức họp giao ban,.. đảm bảo vận hành thử nghiệm hệ thống.

b) Nguồn kinh phí của các tổ chức, đơn vị thành viên tham gia Hệ thống liên kết: Chi phí thường xuyên để duy trì và vận hành các sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến tại các địa phương (bao gồm chi phí nhân công quản trị, các chi phí hạ tầng công nghệ thông tin, chi phí quản lý, văn phòng phẩm,…)

c) Nguồn viện trợ, nguồn hỗ trợ phát triển chính thức của các nhà tài trợ.

d) Các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Sau khi dự án kết thúc (từ tháng 8 năm 2019 trở đi), kinh phí duy trì, mở rộng và phát triển Hệ thống liên kết được huy động từ nguồn đóng góp của các đơn vị tham gia, từ các dịch vụ thu được trên Hệ thống liên kết, các nguồn hỗ trợ trong nước và quốc tế. Mức đóng góp của các đơn vị tham gia sẽ được quy định cụ thể sau.

Cơ quan quản lý và Ban quản lý có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kinh phí duy trì hoạt động của Hệ thống liên kết hàng năm. Căn cứ khả năng kinh phí của cơ quan, Thủ trưởng cơ quan quản lý, Ban quản lý Hệ thống quyết định mức chi cụ thể cho việc quản lý, vận hành Hệ thống liên kết phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước. Phí đóng góp của các thành viên và các khoản thu hợp pháp khác từ hoạt động dịch vụ của Hệ thống liên kết được cơ quan quản lý sử dụng theo quy định hiện hành của Pháp luật.

Điều 15: Đảm bảo vận hành và duy trì

Bảo trì, bảo dưỡng, duy trì hoạt động, nâng cấp, chỉnh sửa Hệ thống liên kết

Hệ thống liên kết phải thường xuyên được kiểm tra, bảo dưỡng, chỉnh sửa, giám sát hoạt động để bảo đảm hoạt động liên tục 24 giờ trong tất cả các ngày.

Hàng năm, Hệ thống liên kết và các Sàn giao dịch Công nghệ và thiết bị trực tuyến của các địa phương phải được rà soát, đề xuất phương án nâng cấp, chỉnh sửa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về cung cấp thông tin, dữ liệu và tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Nhà nước, đồng thời phù hợp với nhu cầu thực tế.

Đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin

Cơ quan quản lý có trách nhiệm trang bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết, triển khai các giải pháp công nghệ, dịch vụ đảm bảo an toàn và điều kiện kỹ thuật cần thiết phục vụ cho việc quản lý và vận hành Hệ thống liên kết bảo đảm an toàn, thông suốt và hiệu quả.

Điều 16: Đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin, dữ liệu trên Hệ thống liên kết

Đảm bảo an toàn kết nối

Các tổ chức thành viên và người dùng khi kết nối với Hệ thống liên kết phải tuân thủ mọi quy định của Hệ thống liên kết và các chính sách, quy định có liên quan của Nhà nước.

Tất cả các tổ chức Thành viên tham gia Hệ thống liên kết phải có văn bản đề nghị tham gia và cam kết tuân thủ “Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống liên kết các sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến vùng DHBB”. Sau khi được sự đồng ý của Ban quản lý hệ thống, ban quản trị hệ thống sẽ cung cấp một tài khoản để các thành viên truy cập và tham gia vào Hệ thống liên kết. Các cá nhân, đơn vị được cấp tài khoản truy cập hệ thống liên kết có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tên, mật khẩu đó theo quy định của Pháp luật hiện hành, không được phép cung cấp kết nối hoặc tài khoản kết nối vào hệ thống của đơn vị mình cho bất kỳ người sử dụng nào ngoài phạm vi được uỷ quyền. Khi phát hiện tên và mật khẩu truy câp bị mất hoặc có người khác sử dụng, cá nhân/ tổ chức thành viên có trách nhiệm phối hợp với đơn vị quản lý để khắc phục kịp thời. Khi ngừng kết nối với Hệ thống liên kết phải thông báo và trả lại tài khoản cho Ban quản trị.  BQT hệ thống liên kết phải lưu giữ các bản cam kết đã ký kết.

Các đơn vị kết nối vào Hệ thống liên kết phải phân công hoặc ủy quyền cho cán bộ phụ trách chịu trách nhiệm về công tác kết nối; lưu giữ nhật ký kết nối và gửi thông tin hồ sơ về cán bộ cho Ban quản trị hệ thống quản lý.

Đảm bảo an toàn giao dịch

Hệ thống liên kết chỉ là kênh kết nối, liên kết đến các sàn giao dịch công nghệ địa phương, vì vậy không diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán trực tiếp hóa hóa- dịch vụ ngay trên hệ thống, vì vậy để đảm bảo an toàn giao dịch, các sàn địa phương cần:

– Quản lý thông tin của Nhà cung cấp: Khi đăng ký tham gia nhà cung cấp trên Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến của các địa phương, nhà cung cấp phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin cụ thể bao gồm: thông tin về nhân thân đối với cá nhân, thông tin về tư cách pháp lý đối với thành viên là tổ chức, pháp nhân. Các thông tin này sẽ được Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến của các địa phương đưa vào dữ liệu quản lý. Rà soát tối thiểu mỗi năm một lần các tài khoản đang cấp trên hệ thống, đảm bảo các tài khoản và quyền truy cập hệ thống được cấp phát đúng.

– Kiểm soát thông qua phản hồi của Khách hàng.

– Cơ chế gửi khiếu nại về nhà cung cấp dành cho người dùng: người dùng có quyền gửi khiếu nại về nhà cung cấp đến Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến của các địa phương. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Sàn giao dịch Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến của các địa phương sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của người mua tùy theo mức độ, Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến của các địa phương sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi của Khách hàng.

 Người dùng trên Hệ thống liên kết có thể tham gia đáng giá sản phẩm của cung cấp, có quyền đăng phản hồi về hàng của nhà bán hàng.

Đảm bảo an toàn thông tin, dữ liệu

- Hệ thống liên kết và các sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến của các địa phương phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật và hành chính cần thiết để bảo đảm an ninh mạng và an toàn thông tin trên mạng như: Thực hiện cơ chế sao luwuwum backup dữ liệu định kỳ hằng ngày; Xây dựng các giải pháp hiệu quả chống lại các nguy cơ tấn công gây mất an toàn thông tin, xây dựng các phương án dự phòng khắc phục sự cố, đảm bảo hệ thống liên kết hoat động liên tục ở mức tối đa..

- Các đơn vị và người sử dụng kết nối vào Hệ thống liên kết phải chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp trên mạng. Các thông tin đưa lên phải thuộc lĩnh vực khoa học- công nghệ và thiết bị, các hàng hóa- dịch vụ phải được phép kinh doanh, lưu hành và không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm đưa lên mạng những thông tin liên quan đến bí mật quốc gia, ảnh hưởng đấn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thuần phong mỹ tục Việt Nam.

- Các đơn vị và người sử dụng kết nối vào Hệ thống liên kết phải tuân thủ các chính sách và quy định có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.

- Hệ thống liên kết không cho phép bất cứ một hoạt động nào can thiệp tới người sử dụng, gây tổn hại đến dịch vụ mạng và làm hư hỏng thiết bị mạng; những hoạt động này bao gồm cung cấp những thông tin không chân thực để công bố trên mạng, xúc phạm vĩ nhân; phát tán virus máy tính; sử dụng mạng để thâm nhập vào các mạng máy tính khi chưa được phép v.v....

- Ban quản lý Hệ thống liên kết sẽ thực hiện các biện pháp xử lý như: cảnh cáo, ngừng cấp tài khoản và thậm chí truy cứu trách nhiệm trước Pháp luật đối với  những đơn vị hoặc người sử dụng mạng vi phạm Quy định này.

- Tiến hành đào tạo định kỳ về an ninh mạng và an toàn thông tin trên mạng cho người sử dụng.

Điều 17: Quy trình giao dịch trên Hệ thống liên kết

Quy trình dành cho người dùng.

Khi có nhu cầu tìm kiếm để mua/ bán các sản phẩm công nghệ, thiết bị, người dùng  nên thực hiện theo các bước sau đây:

 1. Tìm kiếm, tham khảo thông tin sản phẩm, nhà cung cấp, cần mua trên công cụ tìm kiếm hoặc theo danh mục sản phẩm.
 2. Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm theo yêu cầu của người dùng.
 3. Lựa chọn sản phẩm, nhà cung cấp, cần mua phù hợp để xem thông tin chi tiết.
 4. Sau khi người dùng click vào thông tin chi tiết, hệ thống sẽ chuyển người dùng đến sàn mà sản phẩm/ nhà cung cấp/ chào mua được đăng. Tại đây người dùng có thể xem chi tiết về sản phầm/ nhà cung cấp/ cần mua và có thể liên hệ, đặt hàng để mua sản phẩm ngay trên Sàn.

Người dùng giao dịch, mua- bán trên Sàn nào phải tuân theo quy trình và các quy định của Sàn đó. Khuyến cáo người dùng tham gia giao dịch tự tìm hiểu các thông tin về người bán, tính trung thực của nhà cung cấp trước khi tiến hành giao dịch.

Hệ thống liên kết chỉ hỗ trợ các tính năng trung gian, kết nối dữ liệu sản phẩm/nhà cung cấp/cần mua giữa các sàn thành viên mà không trực tiếp tham gia vào quá trình giao dịch.

Hệ thống liên kết tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Vì vậy, Thông tin nhà cung cấp trên các sàn thành viên phải đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Quy trình dành cho các thành viên tham gia Hệ thống liên kết

Các tổ chức thành viên tham gia Hệ thống sẽ được Ban quản trị cấp 1 tài khoản truy cập vào Hệ thống kết nối dữ liệu. Tài khoản này sẽ được giao cho 1 cán bộ công nghệ thông tin phụ trách. Khi có nhu cầu tìm kiếm, nhận dữ liệu thông tin công nghệ chào bán, nhà cung cấp, cần mua, thành viên từ sàn mình cho các sàn khác trong Hệ thống liên kết sẽ thực hiện quy trình như sau:

 1. Mở giao dịch dữ liệu được đẩy đến
 2. Sử dụng các công cụ tìm kiếm, lọc dữ liệu để lựa chọn dữ liệu phù hợp
 3. Thực hiện giao dịch nhận dữ liệu
 4. Truy cập vào quản trị CSDL của sàn mình và chỉnh sửa, cập nhật thông tin theo yêu cầu

Các tổ chức thành viên có thể kiểm soát được lịch sử các giao dịch nhận/ đẩy dữ liệu ngay trên hệ thống

Quy trình dành cho Ban quản trị Hệ thống

Ban quản trị hệ thống chịu trách nhiệm quản lý, vận hành hệ thống sàn Trung tâm hoạt động. Các nội dung quản trị bao gồm:

Quản trị cấu hình website: Cho phép quản lý các thông tin trên website

Quản trị tin tức thành viên: Cho phép tạo mới, cập nhật, chỉnh sửa, xóa các tin tức hoạt động của thành viên

Quản trị người theo dõi: Cho phép quản lý thông tin người đăng ký nhận thông tin trên sàn

Quản trị thông tin hướng dẫn: Cho phép quản trị các thông tin hướng dẫn, thông báo, giới thiệu,…

Quản trị liên hệ: quản lý các liên hệ được gửi đến

Quản trị tài khoản liên kết: Thêm, quản lý các tài khoản của các sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến tham gia trên Hệ thống

Quản trị thống kê: Biểu đồ thống kê số lượt truy cập trên sàn theo ngày

Chương V: KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều: 18. Các cá nhân và thành viên tổ chức Mạng lưới thực hiện tốt quy chế này, có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hệ thống liên kết sẽ được xét khen thưởng và đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định hiện hành.

Điều: 19.  Thành viên vi phạm quy chế của Hệ thống liên kết, tùy theo mức độ tổ chức quản lý hệ thống liên kết xem xét xử lý và không được tham gia các hoạt động của Hệ thống liên kết.

 

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 20: Chế độ báo cáo

Hàng quý, Ban quản trị hệ thống có trách nhiệm lập báo cáo tình hình hoạt động nêu rõ hiện trạng và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động của hệ thống liên kết gửi tới Ban quản lý hệ thống liên kết

Báo cáo năm sẽ được Ban quản trị hệ thống liên kết lập và gửi tới các thành viên tham gia Hệ thống.

Điều 21: Tổ chức thực hiện

Quy chế này được tất cả các thành viên tham gia Hệ thống liên kết thảo luận nhất trí và thông qua. Ban quản lý có nhiệm vụ phổ biến quy chế này đến tất cả các sàn thành viên, các cá nhân tham gia vận hành Hệ thống liên kết. 

Quy chế có hiệu lực kể từ ngày được tất cả các tổ chức thành viên thông qua. Ban quản lý, các tổ chức thành viên Ban quản trị và người sử dụng Hệ thống liên kết chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

Điều 22: Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Quy chế sẽ được ban quản lý định kỳ hàng năm xem xét để cập nhật, bổ sung cho phù hợp với mục đích và mục tiêu của hệ thống. Ban quản lý sẽ trình nội dung thay đổi tại cuộc họp toàn thể các thành viên Hệ thống, việc thay đổi sẽ có hiệu lực khi ít nhất 2/3 số thành viên hệ thống tán thành.

BAN QUẢN LÝ HỆ THỐNG LIÊN KẾT

Cập nhật các thông tin mới nhất về thị trường, công nghệ

Chúng tôi sẽ không chia sẻ email của bạn tới bên thứ ba