Hội đồng tư vấn, tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ: Điều tra đánh giá và đề xuất giải pháp sử dụng và phát triển nguồn nhân lực KH&CN tỉnh Quảng Ninh

Căn cứ Quyết định số 3241/QĐ–UBND ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, ngày  28/02/2019, Sở KH&CN tổ chức hội đồng tư vấn, tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ “Điều tra đánh giá và đề xuất giải pháp sử dụng và phát triển nguồn nhân lực KH&CN tỉnh Quảng Ninh” do Trường Đại học Ngoại thương đăng ký tuyển chọn.

Tại cuộc họp, Hội đồng đã nghe các ủy viên nhận xét và trao đổi, thảo luận, phân tích hồ sơ nhiệm vụ theo từng chỉ tiêu, qua đó đánh giá hồ sơ tham gia tuyển chọn được chuẩn bị kỹ càng đầy đủ, Trường Đại học Ngoại thương có đủ năng lực thực hiện. Hội đồng kiến nghị về nội dung chuyên môn cần bổ sung cập nhật các công trình nghiên cứu về nhân lực tại Quảng Ninh đã được nghiên cứu, làm rõ những nội dung tham khảo, kế thừa và nội dung cần nghiên cứu mới để thể hiện sự cần thiết phải thực hiện của nhiệm vụ; làm rõ địa bàn, đối tượng, số lượng phiếu điều tra...; bổ sung lý do tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; bổ sung nội dung dự báo về nguồn nhân lực KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong những năm tới để làm cơ sở xây dựng cơ sở dữ liệu và đưa ra các kiến nghị, đề xuất phù hợp với thực tế...